Lenny's News Flash / Lenny se nuusflits

Volume 17: 31 mei 2024

Important Notice | belangrike kennisgewing

Die afgelope week in WPS

Sport:
Hokkie-, netbal- en rugbywedstryde is die afgelope naweek teen Laerskool Paarl Gimnasium gespeel. Goeie en minder goeie uitslae opgelewer, maar goeie gesindhede het geseëvier en ons spelers het hul beste gegee.
Die o.10 – en o.11A-spanne neem vanmiddag deel by Hoërmeisieskool Paarl se netbalmiddag.

Eksamen:

Ons gr. 4 – 7-leerders is tans besig met eksamen. Die grondslagfase is ook hard besig met assesserings. Baie sterkte vir elkeen. Ons versoek dat leerders nie onnodig afwesig is nie, sodat die assesseringsproses vlot kan verloop.

Senor chef-fondsinsameling:

Bestellings kom fluks in. Moenie uitmis op heerlike produkte en speserye nie! Sperdatum vir bestellings: Maandag 3 Junie.

Wynveiling:

‘n Hartlike woord van dank aan elke ouer wat wyn geskenk het vir ons veiling wat die 13de Junie plaasvind in Namibië. Ons besef dis moeilike tye, maar waardeer elkeen se bydrae opreg. Die wyne behoort eersdaags in Walvisbaai aan te kom. Ons wynveilingspan vertrek volgende naweek. Bid asseblief vir ‘n veilige reis. Ons vertrou dat dit ‘n suksesvolle geleentheid sal wees.

Konsert:

Daar word reeds fluks geoefen aan die konsertitems. Hou gerus 5 – 7 Augustus 2024 oop om die vertoning te kom bywoon, dit beloof om u asem weg te slaan!

WPS Strikdasaand met Legendes:

Teken 19 September 2024 aan in u dagboek. Meer inligting volg binnekort!

The past week at WPS

Sport:
Hockey, netball and rugby matches were played against Paarl Gymnasium Primary this past weekend. Good and less good results were produced, but good attitudes prevailed and our players gave their best.
The u.10A and u.11A teams are participating in Paarl Girls' High School’s Netball Afternoon today.

Exam:

Our gr. 4 – 7 learners are currently busy with exams. The foundation phase is also busy with assessments. All the best to everyone. We request that learners are not unnecessarily absent, so that the assessment process can run smoothly.

Senor Chef Fundraiser:

Orders come in quickly. Don't miss out on delicious products and spices! Deadline for orders: Monday 3 June.

Wine auction:

A heartfelt thank you to every parent who donated wine for our auction which takes place on the 13th of June in Namibia. We realise that these are difficult times, but we truly appreciate everyone's contribution. The wines should arrive in Walvis Bay soon. Our wine auction team leaves next weekend. Please pray for a safe journey. We trust that it will be a successful event.

Concert:

The concert items are already being rehearsed. Feel free to keep 5 – 7 August 2024 open to attend the show, it promises to take your breath away!

WPS Bow Tie evening with Legends:

Diarize 19 September 2024. More information to follow soon!

Opkomend / Upcoming

1/6
RSD & NSD Day Gr R - 3

3/6

Señor Chef Fundraiser: due date for orders