Nasorg

Nasorg

Nasorg 2021

Graagstelonsaan u bekend die reëlings van die Nasorg by Primêre Skool Worcester.

Primêre Skool Worcester en Willekind Worcester & Nasorg gaansaamwerkom die bestenasorgmoontlikvirkinderstebied. Willekind Worcester & Nasorg gaan die nasorg van graad R – graad 7 namensonsskool bestuur. Alleaansoeke en betalingssaldus by Willekind Worcester & Nasorg gedoenmoet word.

Alleleerdersvanafgraad R – 7 sal ‘n ligtemiddagetegeniet.Alleleerdersvolgookdieselfde rooster wat studietydinsluit.Nasorg vindplaas in die SAAMI-saal op die hoek van Krige &Distillerystraat (oorkant Health & Fitness Gym).Graad R- kinderssaldeurpersoneel van Willekind Worcester & Nasorg  gehaal word. Onsbeplanomniemeer as 25 – 30 leerders per onderwyserteplaasnie. Doelgerigtetoesig en voltooiing van huiswerk is die belangriksteprioriteite.

Kostessal R 750 per kind per maandbeloop en is vooruitbetaalbaaraan die begin van elkemaand (10 maande). Die bedragsluitetes in. Geenkwytskeldings of verminderingssaloorweeg word nie.

Kinders wat hulleherhaaldelikskuldigmaakaanwangedrag, kandeur die onderskeiehoofdegeskors word van nasorg.

Primêre Skool Worcester en Willekind Worcester & Nasorg  houhulle die regvoor om kinders toe telaat of teweier.

Pakette:

Halfdag: 14h00 – 17h30 teen R750pm oor 10 maande (middageteingesluit)

Gr. 4 – 6-leerders wat op alternatiewedaevoldagnasorgbenodig: 07h00 – 17h30 teen R1100pm oor 10 maande (sluitontbyt-pap en middagete in)

Junie-vakansie: R120 per dag opsioneel en ekstra (normalefooi van R750 nieingesluitnie)

U is welkomomenigenavraeaanonste rig. U kan die Willekind Worcester & Nasorg  kontak op: 084 993 9308

 

Kabousies & Kaboemsies:

Mev.Grietjie Botha se WAGKLASvirSpeelgroepie en gr.Rgaanvoortsoosnormaal in 2021.

(Ma. – Do.12:15 – 14:00 (Vr. GEEN); NIE vakansiesnie, slegsgedurende die kwartaal).

Ouers het dus ‘n keuse:

  • R –en speelgroepieouers van 2021 wat Kabousies&Kaboemsiesverkies, moet by mev. G. Botha aansoekdoen. Kontak: 082 538 7713
  • Willekind Worcester se gr.R – 7-aansoeke (Nasorg) vir 2021 is tans beskikbaar.